Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

podľa Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“)

 1. Spoločnosť X-mas s.r.o., so sídlom Cyprichová 92, 831 53 Bratislava, IČO: 36 680 877, IČ DPH: SK2022250010, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 42519/B (ďalej len „spoločnosť“) ako prevádzkovateľ spracúva v rámci obchodných vzťahov Vaše osobné údaje na účely plnenia povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy, zmluvy o dielo, objednávky, zmluvy o pôžičke, zmluvy o výpožičke alebo iných zmlúv.
 1. Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
 1. Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby, s ktorými spoločnosť uzatvára zmluvný vzťah, štatutárni zástupcovia zmluvných strán.
 1. Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené spoločnosťou (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa.
 1. Osobné údaje sú získavané a spracúvané v rozsahu: meno a priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa miesta podnikania, korešpondenčná adresa, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo.
 1. Účel spracúvania osobných údajov: spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie uzatváranej zmluvy, na účely vzájomnej komunikácie a na plnenie povinností a uplatňovanie práv zo zmluvného vzťahu.
 1. Právny základ spracúvania osobných údajov: podľa čl. 6 ods. 1 psím. b) GDPR je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba, alebo aby sa na základe Vašej žiadosti ako dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
 1. Kategórie príjemcov osobných údajov: osoby konajúce na základe poverenia spoločnosti, osoba poverená vedením účtovníctva, právny zástupca, audítor, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru.
 1. Doba uchovávania osobných údajov: Po dobu trvania zmluvy a po ukončení zmluvy najdlhšie po dobu plynutia premlčacích lehôt na uplatnenie vzájomných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu alebo vzniknutých na jeho základe.
 1. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 1. Ako dotknutá osoba máte právo:

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na vymazanie osobných údajov (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 1. Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, bez ich poskytnutia nie je možné uzatvorenie a plnenie zmluvy.
PDF verziaINFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vianočná výzdoba © 2024. Všetky Vianoce vyzdobené.