Obchodné a reklamačné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán

vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť X-mas

s.r.o., so sídlom Cyprichová 92, 831 53 Bratislava, IČO: 366 808 77, zapísaná v OR vedenom

Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 42519/B, IČ DPH: SK2022250010

(ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na

internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kontaktné údaje predávajúceho:

mail: vianocnavyzdoba@vianocnavyzdoba.sk

telefón: +421 903 903 355

poštová adresa: Cyprichová 92, 831 53 Bratislava

číslo účtu pre bezhotovostné platby: Tatra banka: 2625735575 / 1100 ( IBAN: SK50 1100

0000 0026 2573 5575)

1.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje,

že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa

budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického

obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar

prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva”) a

na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej

zmluvy a reklamácii tovaru.

1.3.Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade,

že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky

odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy

uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4.Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje

predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú

dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená

na základe otázky kupujúceho.

1.5.Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na

internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania

oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1.Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy

kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu

a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke

predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej

len “objednávka”).

2.2.Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-

mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po

predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania

tovaru požadovaného kupujúcim označené ako “potvrdenie objednávky”. Automaticky

vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa

nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

2.3.Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého

predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a

údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne

prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1.Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom

množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na

jeho uchovanie a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe

všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými

právnymi.

3.2.Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný

tovar.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1.Kupujúci je povinný:

a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane

nákladov na doručenie tovaru,

c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej

osoby.

4.2.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom

zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie podmienky

5.1.Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov

predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.2.Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote

do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.

5.3.Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky

kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany

predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to

aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci tovar

neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii

objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať

kupujúcemu skladné vo výške 500,- Sk za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní

odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od

kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa

záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu,

ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

5.4.Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty

dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.5.Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných

písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu

predávajúceho sú nezáväznými údajmi

5.6.Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa

zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.7.V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve

kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala

osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v

kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba

splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť

predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné

plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti

kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí

kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné

vo výške uvedenej v bode 2 tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok. Tovar

sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii

objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho

oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v

protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

5.8.Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení.

V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný

túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V

prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe

poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného

záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady

tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový

tovar.

5.9.Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2.

Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť

kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej

zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

6. Kúpna cena

6.1.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej

zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy

vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) formou hotovostnej platby v

určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou

prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na

účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

6.2.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych

predpisov, zmeny kurzu slovenskej koruny a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov

tovaru.

6.3.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za

deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.4.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote

podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.5.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej

zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny

len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.6.V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny,

zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na

zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie

je dohodnuté inak.

6.7.V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru,

zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a

zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je

povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

6.8.Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a

predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za

tovar.

7.2.Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od

predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s

tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1.Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne

uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

8.2.Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním

objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe

reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní

záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a

o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších

predpisov (ďalej len “Zákon”).

8.3.Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo

forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu

predávajúceho.

8.4.Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú

zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

8.5.Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady,

ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u

predávajúceho.

8.6.Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní,

môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal

tovar už v čase prevzatia tovaru.

8.7.Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení

tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho

spolu s originálnym obalom tovaru, záručným listom a dokladom o zaplatení.

8.8.Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni

predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že vyplní formulár na uplatnenie

reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor

umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne

označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť

predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu

c) reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je

pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

b) vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o

obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar

je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak.

8.9.Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie

reklamácie možné, teda vo svojom sídle v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.

8.10.V mieste určenom podľa bodu 8.9 týchto všeobecných obchodných podmienok na

prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej

vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

8.11.Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu,

inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

8.12.Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie

tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej

podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona.

8.13.Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od

začiatku reklamačného konania. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva

servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné

náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej

osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie

tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tvaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá

vady (ďalej len “neoprávnená reklamácia”), znáša kupujúci všetky náklady predávajúceho,

tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo

akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru

medzi kupujúcim, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom,

autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie

posúdenia reklamácie predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom,

autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou (ďalej len “náklady z neoprávnenej

reklamácie”), v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie

kupujúcemu na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti.

8.14.Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe

uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých

bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.15.Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný za obdobný s

porovnateľnými technickými parametrami.

8.16.Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a)nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva

alebo dokumentácie tovaru,

b)neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

c)uplynutím záručnej doby tovaru,

d)mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

e)používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a

mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

f)neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g)poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami

uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo

bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

h)poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

i)poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

j)neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či

atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

k)zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.17.Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z

nasledujúcich spôsobov:

a)odovzdaním opraveného tovaru,

b)výmenou tovaru,

c)vrátením kúpnej ceny tovaru,

d)vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e)písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f)odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.18. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad

najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.19.Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre

konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia

potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

8.20.Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu

záručnej opravy tovaru.

8.21.v prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený

vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho

listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná

doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.22.Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

8.23.Za neoprávnenú reklamáciu tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok

vo výške 500 Sk/1 hod. práce predávajúceho.

8.24.Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

a)predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

b)predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na

rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie

domáhať).

8.25.Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú

odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby

mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:

a)výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov,

alebo

b)v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu

vystavením dobropisu na vadný tovar.

8.26.Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie

reklamácie.

8.27.Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt

jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

8.28.Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac

ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

8.29.Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže

kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci

pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.

8.30.Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil

svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.8 týchto

všeobecných obchodným podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už

opätovne nie je oprávnený pre tú istú vadu uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.31.V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie

reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci

uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný

oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ,

číslo telefónu a mailovú adresu.

9.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný

oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo

telefónu a mailovú adresu.

9.3.Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných

údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné

údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho

a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje

predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe výlučne za účelom

plnenia dodávky (uviesť kuriérske spoločnosti a poštu s názvom a IČOM). Predávajúci sa

zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými

právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou

formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim

predávajúcemu.

9.4.Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal

správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti

kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

9.5. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web

stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1.Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca

alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak

závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich

z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti

okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v

kúpnej zmluve.

10.2.Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od

prevzatia tovaru podľa 5 týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v

súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom

predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane

spotrebiteľa pri zásielkovom predaji”).

10.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a

riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri

zásielkovom predaji.

10.4.Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme vyplneného

formulára, ktorého podobu určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke

predávajúceho.{ Odoslanie reklamácie.}

10.5.Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných

obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky,

presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo

účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť

predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu,

dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

10.6.V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je

použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo

neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v

záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia

odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom

na účet kupujúceho určený kupujúcim.

10.7.V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý

a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za

tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. §

457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru

za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v

lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru

predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

10.8.Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane

nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s

tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci

vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v

tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za

tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo

podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke

predávajúceho.

Reklamačný formulár